1-10 11-20 21-30 31-40 41-45

Contents

BioMag-laboratorion
toimintakertomus 1997
BioMag-laboratorion
toimintakertomus 1997
 Sisällysluettelo
 BioMagvuonna1997
 BioMag-laboratorion asema
 Käytössä olevat tilat ja tutkimuslaitteet
 Yhteistyölaboratoriotjatutkimusryhmät
 Lääkintätekniikan keskus
 Lääketieteellisen tekniikan laboratorio
 Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö
 Biolääketieteen laitos, Fysiologian osasto
 Korvaklinikka
 Kipupoliklinikka
 Tammiharjun sairaala
 Lastenklinikka
 Neurokirurgian klinikka
 Neurologian klinikka
 Psykiatrian klinikka
 Radiologian klinikka
 Sisätautien klinikka
 Lastenneurologian klinikka
 Albert Einstein College of Medicine, New York
 Massachusetts General Hospital, Boston
 Politecnico di Milano, Italia
 Neuromag Oy
 Euroshield Oy
 Vierailut
 Laboratorioesittelyt
 Vierailijat
 Tutkijakoulu
 Esitelmätilaisuudetjatieteellisetseminaarit
 Tutkijakoulun seminaarit
 Tutkijakoulun pikkujouluseminaari
 MEG kliinisessä käytössä -seminaari
 Muut esitelmät ja esitykset
 BioMagtiedotusvälineissä
 Palkinnot
 Tutkimushankkeet
 Kognitiivinen aivotutkimus
 Kliininen psyko- ja neurofysiologia
 Kuulovaurioiden tutkimus
 Muut kliiniset MEG-tutkimukset
 Muu aivojen perustutkimus
 MEG:n, MRI:n ja fMRI:n yhdistäminen ja yhteiskäyttö
 Magneto- ja elektrokardiografia (MKG ja EKG)
 Tekniset kehityshankkeet
 Tekniikan vaikuttavuus ja innovaatiotutkimus
 Tilastomittauksista
 Kirjallinentuotanto
 Julkaisut
 Abstraktit
 Opinnäytetyöt

HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

HELSINGIN YLIOPISTO


BioMag-laboratorion


toimintakertomus 1997


HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

HELSINGIN YLIOPISTO


BioMag-laboratorion


toimintakertomus 1997

Risto Ilmoniemi (toim.)


BioMag-laboratorio

PL 508

00029 HYKS

Puh. (09) 471 2096 / 5696

Fax (09) 471 5781

rji@biomag.helsinki.fi

www.biomag.helsinki.fi


1


Sisällysluettelo


BioMag vuonna 1997

BioMag-laboratorion asema

Käytössä olevat tilat ja tutkimuslaitteet

4

4

5

5


7

7

7

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

15


15

15

15


17

17

Organisaatio


Yhteistyölaboratoriot ja tutkimusryhmät

Lääkintätekniikan keskus

Lääketieteellisen tekniikan laboratorio

Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö

Biolääketieteen laitos, Fysiologian osasto

Korvaklinikka

Kipupoliklinikka

Tammiharjun sairaala

Lastenklinikka

Neurokirurgian klinikka

Neurologian klinikka

Psykiatrian klinikka

Radiologian klinikka

Sisätautien klinikka

Lastenneurologian klinikka

Kliinisen neurofysiologian osasto, Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikka (Niuvanniemen sairaala)

Albert Einstein College of Medicine, New York

Massachusetts General Hospital, Boston

Politecnico di Milano, Italia

Neuromag Oy

Euroshield Oy


Vierailut

Laboratorioesittelyt

Vierailijat


Tutkijakoulu

Väitöskirjatyön valvojat


Väitöskirjatöiden ohjaajat

Tutkijat


Esitelmätilaisuudet ja tieteelliset seminaarit

Tutkijakoulun seminaarit

Tutkijakoulun pikkujouluseminaari

MEG kliinisessä käytössä -seminaari

Muut esitelmät ja esitykset


BioMag tiedotusvälineissä


Palkinnot


Tutkimushankkeet

Kognitiivinen aivotutkimus

Kliininen psyko- ja neurofysiologia

Kuulovaurioiden tutkimus

Muut kliiniset MEG-tutkimukset

Muu aivojen perustutkimus

MEG:n, MRI:n ja fMRI:n yhdistäminen ja yhteiskäyttö

Magneto- ja elektrokardiografia (MKG ja EKG)

Tekniset kehityshankkeet

Tekniikan vaikuttavuus ja innovaatiotutkimus


Tilasto mittauksista


Kirjallinen tuotanto

Julkaisut

Abstraktit

Raportit ja esitteet

Patentit

Muut kirjoitukset

Opinnäytetyöt


3

17

18


19

19

20

20

20


22


23


23

23

26

26

27

29

29

31

34

35


35


37

37

38

42

43

43

43


BioMagvuonna1997

BioMag-laboratorion kolmas toimintavuosi oli antoisa sekä teknisen kehityksen että

tieteellisten tulosten osalta. Kertomusvuoden loppuun mennessä laboratoriossa oli teh-

ty noin 2300 mittausta, joista 46 % potilailla ja loput terveillä koehenkilöillä. Tieteel-

lisiä artikkeleita oli kertynyt 49 ja konferenssiabstrakteja 111 (kts. s. 37).

BioMag-laboratoriolla on ollut useita teknisiä kehityshankkeita, joissa pyritään paran-

tamaan MEG- ja MKG-tutkimusten laatua ja tehokkuutta. Suomen Akatemian uus-

teollistamishankkeessa (kts. s. 34) kehitettiin ja rakennettiin 64-kanavainen EEG- ja

EKG-järjestelmä, jolla voidaan mitata sähköisiä signaaleja samanaikaisesti MEG- tai

MKG-mittausten aikana. Käytössä oleva 122-kanavainen MEG-järjestelmä yhdistet-

tynä monikanava-EEG:hen edustaakin alan huippua maailmassa samoin kuin 67-kana-

vainen MKG-järjestelmä käytettynä 128-kanavaisen EKG-pintapotentiaalikartoitus-

laitteen kanssa. Toisessa Akatemian uusteollistamishankkeessa ryhdyttiin taas määrä-

tietoisesti kehittämään MEG:n ja funktionaalisen MRI:n yhteiskäyttöä (s. 30);

fMRI:stä onkin nopeasti tullut keskeinen menetelmä BioMag-laboratorion tutkimus-

työssä. Aivan uusi aivotutkimusmenetelmä on taas saatu aikaan BioMag-laborato-

riossa vuonna 1995 käynnistetyssä hankkeessa, jossa kehitetään aivojen magneetti-

stimulaatiota (kts. s. 34).

Biomagnetismimenetelmän kliinisen käytön kehittäminen on alusta alkaen ollut yksi

BioMagin keskeisistä tehtävistä. Olemme paikantaneet potilaiden epilepsiapesäkkeitä

ja auttaneet neurokirurgeja liikeaivokuoren sijainnin määrittelyssä sekä paikantaneet

sydänpotilaiden rytmihäiriökeskuksia. Vuonna 1997 operatiivinen vastuu MEG:n klii-

nisestä käytöstä BioMag-laboratoriossa siirtyi TKK:n Kylmälaboratorion tutkijoista

koostuvalle ns. CliniMEG-ryhmälle, joka tarjoutui huolehtimaan HYKSin neurokirur-

gisten potilaiden toiminnallisten alueiden paikantamistyöstä BioMagissa.

Vuonna 1995 alkanut Suomen Akatemian rahoittama ja kertomusvuonna valtakunnal-

liseksi laajentunut tutkijakoulu "Funktionaaliset tutkimukset lääketieteessä" (kts.

s. 17) on keskeinen osa BioMagin opetusta ja palvelee laboratorion ja yhteistyökump-

paneidemme pitkän tähtäimen strategiaa kehittää funktionaalisen kuvaamisen mene-

telmiä, kliinistä ja tieteellistä käyttöä sekä alan teollisuutta.

BioMag-laboratorion yhteistyö TKK:n Lääketieteellisen tekniikan laboratorion kanssa

(bioelektromagnetismi) valittiin kertomusvuonna yhdeksi TKK:n huippuyksiköksi.

Tyytyväisinä voimme todeta, että vuonna 1995 alkanut toimintamme on päässyt no-

peasti hyvään vauhtiin, mutta samalla on syytä pysähtyä miettimään, miten vältetään

kaavoihin kangistuminen ja miten voimme uudistua niin teknisesti kuin tieteellisesti-

kin pysyäksemme jatkossakin alan kärjessä.


BioMag-laboratorion asema

Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan (HYKS) vuonna 1995 valmistunut

BioMag-laboratorio kuuluu HYKSin Lääkintätekniikan keskukseen. Laboratorion

omistavat HYKS, Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja Helsingin yliopisto (HY) yh-

dessä.


4


BioMag-laboratorio tarjoaa HYKSin, HY:n ja TKK:n tutkijoille mahdollisuuden

yhteistyössä tutkia aivoja ja sydäntä sähkö- ja magneettikenttiä mittaamalla. Labora-

torion oma tutkimus keskittyy kliinisten sovellutusten kehittämiseen sekä biomagne-

tismin ja sitä sivuavien teknologioiden kehittämiseen.

BioMag-laboratorio toimii Neuromag Oy:n ja Euroshield Oy:n referenssilaboratori-

ona, jota yritykset esittelevät asiakkailleen. Laboratorio myy mittausaikaa myös ulko-

puolisille käyttäjille ja osallistuu kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin biomagnetismin

tutkimuksen edistämiseksi.

BioMag-laboratorio pyrkii suorittamaan korkeatasoista ja kansainvälisesti merkittävää

tieteellistä, teknistä ja kliinistä tutkimustyötä. Se kehittää myös alan teknologiaa

(MEG:n ja MKG:n lisäksi mm. EEG, EKG, MRI:n ja MEG:n yhteiskäyttö, kuvankä-

sittely, käänteisen ongelman ratkaisualgoritmit, aivojen magneettinen stimulointi).

Toiminta rakentuu vahvasti nuorten tutkijoiden varaan; yksi keskeisiä toimintamuoto-

ja onkin kouluttaa väitöskirjatyötään tekeviä tutkijoita (kts. s. 18). BioMag-laborato-

rion toimiessa eri yhteistyökumppaniensa kanssa funktionaalisen kuvantamisen alu-

eelle on muodostunut aktiivinen, monitieteinen tutkijaverkosto.


Käytössä olevat tilat ja tutkimuslaitteet

BioMagin n. 200 m2:n laboratoriotilat on lohkaistu Meilahden sairaalassa sijaitsevasta

Terveystieteiden keskuskirjastosta paikasta, jossa magneettinen häiriötaso mitattiin

riittävän pieneksi (kts. vuoden 1995 toimintakertomus). BioMag-tutkimuskeskuksella

on lisäksi Tukholmankatu 8 F:ssä n. 150 m
2:n toimistotilat n. 20 tutkijalle.

BioMag-laboratoriossa on 122-kanavainen neuromagnetometri (Neuromag Oy) ja 67-

kanavainen kardiomagnetometri (Neuromag Oy) sijoitettuna magneettisesti suojattuun

huoneeseen (Euroshield Oy). Käytettävissä on myös 64-kanavainen EEG- ja EKG-

laitteisto, joka on kehitetty BioMag-laboratoriossa yhteistyössä Kognitiivisen aivotut-

kimuksen yksikön (HY) kanssa. Lisäksi sydäntutkimuksissa käytetään TKK:n

Lääketieteellisen tekniikan laboratorion 128-kanavaista EKG-pintapotentiaalien kar-

toituslaitteistoa. Radiologian klinikan MRI-kuvauslaitteilla saadaan puolestaan 3-

ulotteisia anatomisia ja toiminnallisia kuvia sekä sydämestä että aivoista.

Kertomusvuonna BioMag-laboratoriossa kehitettiin edelleen voimallisesti aivojen

magneettistimulaattoritekniikkaa (s. 34). Ensimmäisenä maailmassa olemme ottaneet

käyttöön 60-kanavaisen EEG-laitteen, joka soveltuu yhteiskäyttöön magneettistimu-

laattorin kanssa.


Organisaatio

BioMag-laboratorio tutkimusjärjestelmineen on HYKSin Lääkintätekniikan keskuksen

(LTK) hallinnassa. LTK vastaa tutkimusjärjestelmien huollosta ja niiden toimintakel-

poisuudesta sekä koordinoi BioMagin käyttöä. Laboratorion toimintaa johtaa dos.

Risto Ilmoniemi. BioMag-hanketta johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi

31.7.1997 saakka prof. Toivo Katila ja sen jälkeen prof. Lauri Laitinen. Laboratorion

toimintaa valvovat omistajien edustajina sairaalanjohtaja Arvo Relander, Helsingin

yliopiston rehtori Kari Raivio ja TKK:n rehtori Paavo Uronen.


Johtoryhmä 31.7.1997 saakka

Prof. Toivo Katila, puheenjohtaja

Prof. Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam

Akatemiaprof. Risto Näätänen

Teknillinen johtaja Seppo Savikurki

Dos. Risto Ilmoniemi, sihteeri


Johtoryhmä kokoontui 8 kertaa v. 1997.

Henkilökunta

1.8.1997 alkaen

Prof. Lauri Laitinen, puheenjohtaja

Prof. Riitta Hari

Prof. Markku Kaste

Prof. Toivo Katila

Prof. Markku S. Nieminen

Akatemiaprof. Risto Näätänen

Prof. Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam

Teknillinen johtaja Seppo Savikurki

Dos. Risto Ilmoniemi, sihteeri

Päätoiminen henkilöstö

Risto Ilmoniemi

Minna Jämsén

Suvi Heikkilä

Juha Huttunen

Iiro Jääskeläinen

Rea Katajisto

Blaise Yvert

Sirkka-Liisa Joutsiniemi

Janne Kamppuri

Pekka Kähkönen

Marko Ollikainen

Osa-aikainen henkilöstö

Jari Karhu

Markku Mäkijärvi

Lauri Toivonen

Eero Pekkonen

Matti Savelainen

Jatko-opiskelijat

Antti Korvenoja

Vadim Nikulin

Juha Virtanen

Jussi Virkkala

Irina Titiewskaja

Jarmo Ruohonen

Heidi Wikström

Jyri Ylöstalo

Perusopiskelijat

Katina Buch Lund

Maiju Collan

Leena Lauronen

Klaus Linkenkær-Hansen

Vesa-Pekka Lempinen

Erno Muuranto

Reeta Varonen

TkT, neurofysiikan dosentti, laboratorion päällikkö

Sihteeri, 1.8. alkaen

Erikoissairaanhoitaja, MEG- ja MKG-hoitaja

LKT, kliinisen neurofysiologian dosentti, 1.8. alkaen

Tutkimusavustaja, 8.8. saakka

Erikoissairaanhoitaja, MKG-hoitaja

Ph.D., 1.4. alkaen

LT, 1.1.-30.7.

DI (TMS)

DI (TMS), 15.7. saakka

DI (TMS)


LT, kl. neurofysiologian dosentti, 1.5. alkaen (1 pv/vko)

LT, sisätautiopin dosentti, 2.5.-30.6.

LKT, sisätautiopin dosentti, 1.8.-30.9.

LT (COBRAIN), 24.3.-11.5., 1.7.-31.8.

TkT (TMS; konsultointi 1 pv/vko)


LL, 16.8.-31.12.

M.Sc., 18.4.-3.6.

TkL, 1.6.-31.7.

1.9.-31.12. (puolipäiv.)

M.Sc., 1.1.-31.3.

DI (TMS), 1.1.-31.5.

LL, jatko-opiskelija

DI (TMS), 1.11. alkaen


tekn. yo. (COBRAIN)

lääket. yo., 15.7.-31.8.

LK, 1.6.-31.8.

1.4.-5.9., 12.10.-17.12.

tekn. yo. (TMS), 28.7.-27.9.

tekn. yo. (TMS), 27.5. alkaen

tekn. yo., 26.5.-8.8.


6


Yhteistyölaboratoriotjatutkimusryhmät

Tässä luvussa kuvataan ne tutkimusyksiköt, jotka ovat aktiivisesti olleet mukana

BioMag-laboratorion työssä. Tutkimusryhmien BioMagissa tekemä työ kuvataan lu-

vussa Tutkimushankkeet(s. 23).


Lääkintätekniikan keskus

DI Seppo Savikurki, prof. Toivo Katila, TkT Hanna Pohjonen, FM Arja Ilomäki,

toimistonhoitaja Katri Nenonen, TkL Lars Kronlund, teknikko Reima Hämäläinen,

mekaanikko Markus Oittinen

HYKSin Lääkintätekniikan keskus (LTK) vastaa laboratorion hallinnosta ja ylläpi-

dosta (mm. helium-huolto). LTK:n teknisessä kehitysyksikössä kehitetään ja tuotetaan

kuvankäsittelyalgoritmeja eri kuvantamismenetelmillä saadun tiedon yhdistämistä ja

visualisointia varten.


Lääketieteellisen tekniikan laboratorio

Prof. Toivo Katila, DI Katja Pesola, DI Tommi Jokiniemi, tekn. yo. Matti Lindström,

DI Jyrki Lötjönen, TkT Juha Montonen, TkT Jukka Nenonen, DI Eero Salli, TkL Outi

Sipilä, DI Kim Simelius, DI Panu Takala, tekn. yo. Mika Valkonen, tekn. yo. Heikki

Väänänen

TKK:n Lääketieteellisen tekniikan laboratoriolla on yli 25 vuoden kokemus ihmiske-

hon synnyttämien biosähköisten ja biomagneettisten signaalien tutkimisesta alkaen

ensimmäisistä Euroopassa mitatuista magnetokardiogrammeista; myös aivojen, sil-

män ja sikiön sydämen synnyttämiä kenttiä mitattiin pioneeritöinä jo 1970-luvulla.

Teknisen kehitystyön tuloksia ovat maailman herkin magnetokardiogrammien (MKG)

mittauslaite ja hyvin vähäkohinainen elektrokardiogrammien (EKG) mittauslaite. La-

boratorio osallistui BioMagin suojahuoneen suunnitteluun ja rakentamiseen yhdessä

Euroshield Oy:n (kts. s. 15) kanssa sekä 67-kanavaisen MKG-magnetometrin suunnit-

teluun Neuromag Oy:n (kts. s. 14) kanssa. BioMag-laboratorioon rakennettiin yhdessä

Amsterdamin yliopiston kanssa vähäkohinainen 128-kanavainen EKG-kartoituslait-

teisto. Uusia kehityshankkeita ovat korkealämpötilasuprajohteiden ja -antureiden tut-

kimus ja kehitys sekä optisen migraatiotomografian tutkimus.

Laboratoriossa on myös kehitetty sydämen ja rintakehän tietokonemalleja, joilla voi-

daan paikantaa rytmihäiriön syntykohta kliiniseen käyttöön riittävällä tarkkuudella.

Laboratorio kehittää yhdessä Neuromag Oy:n kanssa sekä signaalinkäsittely- että pai-

kannusohjelmistoja BioMag-laboratoriossa mitattujen signaalien analysointiin.

Lääketieteellisten kuvien segmentointia, eri kuvausmenetelmillä otettujen kuvien koh-

dentamista sekä kohteiden kolmiulotteista visualisointia on kehitetty tiiviissä yhteis-

työssä HYKSin Lääkintätekniikan keskuksen kanssa.

Rytmihäiriöalttiuden arviointia varten on laboratoriossa kehitetty useita eri menetel-

miä, joita on sovellettu BioMag-laboratoriossa. Menetelmillä saadaan esiin rytmihäiri-

öihin liittyviä piirteitä kammiodepolarisaatiosta ja -repolarisaatiosta sekä autonomisen

hermoston toiminnasta.


Lääketieteellisen tekniikan laboratorio on ollut osallisena TKK:n Kylmälaboratorion

kanssa vuonna 1994 perustetussa eurooppalaisessa biomagnetismikeskuksessa BIRCH

(EU:n Large Scale Facility). BIRCH-ohjelmassa on työskennellyt toistakymmentä

ulkomaista kardiologian tutkijaa. Lääketieteellisen tekniikan laboratorio osallistuu

myös muihin EU:n tutkimusprojekteihin ja laboratoriolla on useita kiinteitä kansain-

välisiä yhteyksiä kardiografian tutkimusalueella.


Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö

Akatemiaprofessori Risto Näätänen, dos. Kimmo Alho, dos. Hannu Tiitinen,

PsM Marie Cheour-Luhtanen, M.Sc. Valentina Gumenyuk, TkT Minna Huotilainen,

PsM Titta Ilvonen, LT Sirkka-Liisa Joutsiniemi, PsT Iiro Jääskeläinen, Dr. Oleg

Korzyukov, PsT Teija Kujala, TsT Juha Lavikainen, PsM Anne Lehtokoski, FM

Patrick May, FT Petri Paavilainen, LT Eero Pekkonen, DI Kalevi Reinikainen, FM

Teemu Rinne, PsM Janne Sinkkonen, FM Yury Shtyrov, PsT Mari Tervaniemi, TkL

Juha Virtanen, FT István Winkler, LL Rita Ceponiene, PsM Jyrki Ahveninen, sihteeri

Maritta Maltio-Laine (31.8.97 asti), sihteeri Marja Riistama (18.8.97 alkaen)

Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä (psykologian laitos)

selvitetään erityisesti muistin ja tarkkaavaisuuden aivomekanismeja ja niiden kehi-

tystä sekä vanhenemisen, aivosairauksien ja aivovaurioiden vaikutuksia näihin. Tutki-

musyksikkö on vuodesta 1980 tuottanut 162 ja vuodesta 1990 128 kansainvälisiin

referoituihin lehtiin hyväksyttyä tieteellistä julkaisua. Vuonna 1996 yksikkö valittiin

yhdeksi HY:n nimeämistä tieteen huippuyksiköistä.

Yksikön omassa laboratoriossa rekisteröidään sähköisiä herätevasteita mittaamalla

aivojen sähköistä toimintaa (EEG) pään pinnalta. Lisäksi mitataan koehenkilöiden

tehtäväsuoritusta koetilanteissa (esim. ärsyke-erottelukyky, reaktioajat). Keskeisiä tut-

kimuskohteita ovat poikkeavuusnegatiivisuus (MMN), jonka synnyttää auditorisen

sensorisen muistin toimintaa heijastava ärsykemuutoksen tunnistusmekanismi, sekä

tarkkaavaisuuden aivomekanismit.

BioMagissa tehtävät MEG-mittaukset ovat tärkeä osa yksikön toimintaa, sillä niiden

avulla voidaan paikantaa herätevasteiden lähteitä aivoissa. Tämän lisäksi yksikkö toi-

mii yhteistyössä monien muiden tutkimusryhmien kanssa. Vastasyntyneiden aivotoi-

mintaa tutkitaan yhteistyössä dos. Kimmo Sainion, dos. Vineta Fellmanin ja prof. Kari

Raivion (Lastenklinikka) kanssa. PET-rekisteröintejä sekä herätemittauksia suoraan

ihmisaivoista tehdään yhteistyössä Venäjän tiedeakatemian Ihmisaivojen tutkimusins-

tituutin (Pietari) kanssa. Lyonin INSERM-instituutin kanssa paikannetaan

herätevasteiden syntymekanismeja.

Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö toimii koordinaattorina EU:n IV puiteohjel-

maan kuuluvassa Biomed2-hankkeessa nimeltä COBRAIN (kts. s. 23).


Biolääketieteen laitos, Fysiologian osasto

Dos. Synnöve Carlson, FT Pia Rämä

Helsingin yliopiston Biolääketieteen laitoksen fysiologian osastolla toimii pohjoismai-

den ainoa neurofysiologinen laboratorio, jossa käyttäytymisen hermosolumekanismeja


8


tutkitaan rekisteröimällä aivojen yksittäisten hermosolujen toimintaa ei-nukutetuilta,

koulutetuilta koe-eläimiltä. Tutkimuskohteena ovat lyhytkestoisen muistin ja tarkkaa-

vaisuuden neurofysiologiset mekanismit. Tutkimusmenetelmiin kuuluvat sähköfysio-

logiset yksittäissolurekisteröinnit, farmakologiset käyttäytymiskokeet eläimillä ja

elektroenkefalografia ihmisillä. Vuonna 1997 aloitettiin yhteistyö BioMag-laboratori-

on ja HYKSin Radiologian klinikan kanssa ihmisillä suoritettavan muistitutkimuksen

laajentamiseksi. Funktionaalisella magneettikuvauksella (fMRI) olemme osoittaneet,

että visuaalinen lyhytkestoinen muistitehtävä aktivoi tietyt aivoalueet otsa- ja päälaen-

lohkossa. MEG:n avulla pyrimme selvittämään näiden aivoalueiden osuutta muista-

mistapahtuman eri vaiheisssa. MEG antaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia ihmi-

sellä aktivaation ajallista yhteyttä muistitapahtumaan ja selvittää aktivoituvien aluei-

den keskinäistä ajallista yhteyttä toisiinsa. Lisäksi aktivaation lähde on paikannetta-

vissa tarkasti. Muistaminen edellyttää myös keskittymistä. Keskittymiskyvyttömyyttä

esiintyy useiden sairauksien yhteydessä. Tarkkaavaisuuden neurofysiologisten

mekanismien selvittäminen on yksi ryhmän painopistealueita, jonka selvittämisessä

MEG ja fMRI ovat myös keskeisellä sijalla.


Korvaklinikka

LT Juha-Pekka Vasama, LL Timo Lahin, dos. Tapani Jauhiainen, dos. Hans Ramsay,

prof. Jukka Ylikoski

Korvaklinikka vastaa erikoistason tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta seuraa-

villa osa-alueilla: 1) korvien, nenän ja kurkun alueen sairaudet, 2) ruokatorven, henki-

torven sekä keuhkoputkien tähystystutkimukset ja toimenpiteet, 3) kaulan ja kallon-

pohjan sairaudet, 4) korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät allergiset sairaudet, 5)

kuulonhuolto ja kuntoutus, 6) puhe- ja äänihäiriöiden diagnostiikka, hoito ja kuntou-

tus. Klinikassa annetaan lääketieteen ja sairaanhoidon opetusta ja tehdään tutki-

mustyötä hoidon kehittämiseksi. Klinikka tekee läheistä yhteistyötä HYKSin eri yksi-

köiden kanssa. Mm. osa otoneurokirurgisista toimenpiteistä (esim. vestibulaari-

schwannoomaleikkaukset) tehdään yhteistyössä neurokirurgian klinikan kanssa.

Tutkimuksen painopistealueita ovat kuuloratajärjestelmä, sisäkorva, tasapainoelin,

pään ja kaulan syövän kuvantaminen ja hoito sekä allerginen nuha. MEG:llä tutkitaan

kasvohermohalvaus- ja tinnituspotilaita sekä äkillisesti toispuolisesti kuuroutuneita.


Kipupoliklinikka

Apul. prof. Eija Kalso, LL Marikka Purola-Löfstedt, LL Antti Dahlberg

HYKSin Kipupoliklinikalla hoidetaan kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita. Kivun ai-

heuttajana voi olla mm. syöpä, leikkausten ja traumojen jälkeiset hermovauriot tai sel-

käydinvammat. Vuosittain kipupoliklinikalla hoidetaan yli 2000 potilasta. BioMag-

laboratoriossa on tutkittu krooniseen kipuun liittyviä aivojen plastisia muutoksia.


Tammiharjun sairaala

LT Sirkka-Liisa Joutsiniemi, LL Juri Rosenfeldt, johtava lääkäri Kaj Palmgren

Tammiharjun sairaala vastaa psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Länsi-Uudenmaan

alueella. Sairaalassa on vuodesta 1972 toiminut hyvin varustettu kliinisen neurofy-